اتیلن از این جهت که به حالت گاز است یک هورمون غیرمعمولی است.
در اوایل قرن نوزدهم پرورش دهندگان میوه تلاش کردند تا رنگ و طعم مرکبات را با قرار دادن آنها دراتاقی که توسط بخاری زغال سنگی گرم میشد مرغوب ترکنند.
مدتها تصور میشد که گرما سبب رسیدن میوه میشود.
سپس پژوهشهای فراوان نشان داد که درحقیقت فرآورده های کرونس سبب رسیدن میوه ها میشوند.از بین این فرآورده ها، گاز اتیلن، گاز بسیار فعال تشخیص داده شد.
به دنبال آن متوجه شدند که اتیلن بوسیله گیاهان هم تولید میشود این گاز قبل از رسیدن میوه ها در گیاه تولید میشود و مسئول تغییرات رنگ، بافت وترکیبات شیمیایی هنگام رسیدن آنهاست.
اکسین در تراکم معین سبب تولید مقدار زیادی اتیلن در گیاه میشود. هنگامی که پیری برگ آغاز میشود اتیلن تنظیم کننده اصلی ریزش برگ است.
این گاز سبب تسریع در سنتز آنزیم سلولاز و آزاد شدن آن میشود. این آنزیم دیواره های سلول را از بین میبرد.اگر پیش ازآغاز پیری برگ، اکسین به آن اضافه شود از پیری برگ جلوگیری میگردد ولی پس از تشکیل لایه ریزش، اکسین ریزش برگ را با تحریک تولید اتیلن تسریع میکند.

ارسال دیدگاه