عناصر پر مصرف :
* نيتروژن : نقش حياتي در بسياري از فعاليتهاي گياهي، افزايش رشد رويشي گياه، عامل کليدي در دستيابي به عملکرد مطلوب.
* فسفر : توليد و انتقال انرژي، افزايش رشد ريشه، تشکيل گل، دانه و ميوه، مقاومت در برابر تنشهاي محيطي.
* پتاسيم : انتقال مواد فتوسنتزي در گياه، مقاومت در برابر سرمازدگي و ساير تنش ها، کاهش خوابيدگي و ورس.
عناصر غذايي ميان مصرف :
* منيزيم : کمک به جذب عناصر غذايي، توليد روغن در دانه هاي روغني.
* کلسيم : رشد ريشه، کاهش خسارات ناشي از بيماريهاي فيزيولوژيک، رشد لوله گرده، افزايش کيفيت محصول و مدت انبار داري.
* گوگرد : رشد جوانه هاي گياه، افزايش شاخه دهي، توليد پروتئين، توليد روغن در دانه هاي روغني.
عناصر کم مصرف :
* آهن : افزايش قدرت جوانه زني بذر، سبزينگي گياه، رشد و فتوسنتز
* روي : جلوگيري از ريزش گل و جوانه ها، گرده افشاني، تشکيل ميوه و دانه
* منگنز : افزايش جوانه زني بذر، مقاومت در برابر آفات و بيماري ها، زودرسي محصول
* موليبدن : تثبيت بيولوژيکي نيتروژن، کاهش تجمع نيترات در گياه
* بر : رشد ساقه و ريشه، ترميم بافت هاي آوندي، تشکيل جوانه هاي برگ و گل، توليد ميوه و دانه
* مس : رشد و فتوسنتز، تشکيل ميوه، افزايش دانه بندي، افزايش طعم و رنگ ميوه
* سيلسيم : افزايش مقاومت به ورس، آفات و بيماريها، افزايش جذب فسفر
* کبالت : تاثير بر تثبيت بيولوژيکي نيتروژن، افزايش فتوسنتز
* نيکل : فعال سازي آنزيم اوره و کاهش سميت اوره در گياه، توليد متابوليت هاي ثانويه

ارسال دیدگاه