انواع خاکPHپایین کمتراز۶PHمعمولی ۶-۷PHبالابیشتراز۷
خاکهای شنیازت
فسفر
پتاسیم
کلسیم
منیزیم
مولیبدن
مس
روی
ازت
منیزیم
منگنز
مس
روی
ازت
منیزیم
منگنز
مس
روی
آهن
خاکهای شنی لومیازت
فسفر
پتاسیم
کلسیم
منیزیم
مولیبدن
مس
ازت
منیزیم
منگنز
مس
ازت
منیزیم
منگنز
مس
آهن
خاکهای لومیفسفر
پتاسیم
مولیبدن
بر
منگنز
بر
منگنز
مس
آهن
خاکهای رسی لومیفسفر
پتاسیم
مولیبدن
منگنزبر
منگنز
خاکهای رسیفسفر
مولیبدن
_بر
منگنز
خاکهای آلنفسفر
روی
مس
منگنز
روی
مس
منگنز
روی
مس
خاکهای خیلی سبکمنیزیممنیزیم
مس
منیزیم
مس

ارسال دیدگاه