۱-مکمل ذخیره غذایی بذر و منبع غذایی مناسب برای گیاه در مراحل رشد اولیه که منجر به افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریها و تنش های محیطی می گردد.
۲-در اثر استفاده از بذر مال قدرت ریشه زایی، رشد بهتر و افزایش عملکرد محسوس در محصولات مختلف قابل مشاهده است.
۳-کمبود عنصر روی در خاک را می توان با آغشته نمودن بذرها با مقدار کمی بذرمال اکسین برطرف نمود.
۴-به لحاظ داشتن pH بالا می تواند دیواره بذر را خراش داده و ورود آب را به درون آندوسپرم بذر بیشتر سازد که در این شرایط آنزیم آمیلاز سریعتر فعال شده و شروع به تجزیه منبع ذخیره نشاسته درون بذر می نماید که در اثر شکستن این نشاسته، قندهای ساده برای فعالیت بعدی گیاه فراهم می شود.

ارسال دیدگاه